Uslovi za učešće

Preduzeća

Uslovi koje treba da ispunjavanju preduzeća su da:

 • budu zainteresovani za upotrebu i/ili razvoj zelenih tehnologija odnosno proizvoda/usluga/procesa koji doprinose ublažavanju klimatskih promena i efikasnijem korišćenju resursa
 • budu u većinskom privatnom i domaćem vlasništvu
 • nisu mlađa od 2 godine
 • imaju najmanje 10 zaposlenih
 • budu finansijski stabilna
 • nisu povezana sa izabranom istraživačko-razvojnom organizacijom (npr. porodične veze, zajedničko vlasništvo, oprema, finansijski interesi, direktori).

Preduzeća treba da ispunjavaju sve gornje uslove i ne mogu pripadati bankarskom ili drugom finansijskom sektoru, vojnoj industriji, industriji igara za sreću, proizvodnje duvana ili alkoholnih pića.

Preduzeća i njihovo rukovodstvo treba da budu kredibilni bez ranijih ili sudskih procesa u toku koji mogu da utiču na realizaciju istraživačko-razvojnih projekata ili negativno utiču na ugled EBRD-a i donora.

Jednom preduzeću može biti dodeljen jedan vaučer dok u okviru istog projekta preduzeće može sarađivati sa najviše tri istraživačko-razvojne organizacije (IRO).

Preduzeća ne bi trebala da imaju postojeći ugovor sa izabranom istraživačko-razvojnom organizacijom za isti ili sličan projekat sa kojim se prijavljuju za inovacioni vaučer.

Preduzeća treba da su spremna da finansiraju deo troškova svojih istraživačko-razvojnih projekata.

Usluge istraživanja i razvoja

Usluge istraživanja i razvoja treba da budu u oblasti zelenih tehnologija i resursne efikasnosti i time doprinesu zaštiti životne sredine. Takve usluge mogu obuhvatiti:

 • proveru koncepta/razvoj/izradu prototipa/testiranje/sertifikaciju novog proizvoda/usluge/procesa
 • inovativno unapređenje postojećeg proizvoda/usluge/procesa
 • ciljanu obuku ili savetovanje u oblasti upravljanja inovacijama i zaštite intelektualne svojine.

Primeri razvoja novog proizvoda/usluge/procesa obuhvataju:

 • tehnološki ili industrijski dizajn novog proizvoda/usluge/procesa
 • prilagođavanje postojećeg proizvoda/usluge/procesa za nove klijente.

Primeri testiranja novog proizvoda/usluge/procesa obuhvataju:

 • testiranje materijala/proizvoda
 • testiranje opreme
 • testiranje instalacija/procesa
 • korišćenje preciznih mernih instrumenata za testiranje
 • uporednu procenu.

Sertifikacija novog proizvoda/usluge/procesa se odnosi na dobijanje bilo kog domađeg ili međunarodnog sertifikata za metrijal, proizvod, uslugu, tehnički proces koji omogućava preduzeću da implementira zelenu tehnologiju i poveća udeo u tržištu sa svojim sertifikovanim zelenim proizvodom/uslugom/procesom. Dobijanje sertifikata za upravljanje sistemima kao na primer ISO 9000 ili ISO 14001 ne može biti pokriveno zelenim inovacionim vaučerima.

Savetovanje u oblasti intelektualne svojine obuhvata:

 • prijavu za i registraciju patenata
 • procenu intelektualne svojine
 • pronalaženje najpodobnijih metoda za zaštitu intelektualne svojine
 • domaću i međunarodnu zaštitu intelektualne svojine.

Lista dozvoljenih usluga nije konačna. Ukoliko preduzeće priloži odgovarajući dokaz da projekat može značajno doprineti zaštiti životne sredine kao rezultat nekih drugih usluga, moguće je da i takve usluge budu finansirane.

Molimo posetite stranu Projekti za primere istraživačko-razvojnih projekata koji mogu biti finansirani zelenim inovacionim vaučerima.

Zelenim inovacionim vaučerima se ne mogu pokriti troškovi usluga koje se ne odnose na istraživanje i razvoj kao na primer:

 • aktivnosti u oblasti prodaje, marketinga, uvoza i izvoza
 • savetovanja u oblasti prava, računovodstva, ljudskih resursa, poreza, informacionih tehnologija
 • izrade poslovnih planova, strategija, analize troškova, savetovanje u poslovanju
 • usluga koje mogu biti ponuđene od strane organizacija koje se ne bave istraživačko-razvojnom delatnošću.

Zelenim inovacionim vaučerima se ne mogu pokriti troškovi usluga koje su već završene ili su u toku.

Ukoliko Vaše planirane usluge ne zadovoljavaju uslove da budu finansirane zelenim inovacionim vaučerima molimo kontaktirajte EBRD tim za podršku malim i srednjim preduzećima i proverite mogućnosti za finansiranje Vaših usluga u okviru drugih postojećih programa EBRD-a Srbiji.

Pružaoci usluga istraživanja i razvoja

Početna lista istraživačko-razvojnih organizacija koje mogu ponuditi svoje usluge u okviru Programa zelenih inovacionih vaučera napravljena je na osnovu njihove stručnosti u oblasti resursne efikasnosti i zelenih inovacija.

Druge domaće istraživačko-razvojne organizacije uključujući i preduzeća (npr. projektantska i preduzeća za izradu softvera) se takođe mogu prijaviti da postanu pružaoci usluga u okviru programa nakon slanja prekvalifikacionog obrasca na inovacionivauceri@ebrd.rs. Preduzeće može biti ili korisnik vaučera ili prižalac usluga, a ne oboje čak ni za različite projekte. Fizička lica ne mogu pružati usluge u okviru programa. EBRD će redovno ažurirati listu pružalaca usluga istraživanja i razvoja.

 

Organizacija Internet adresa
01.  Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu http://www.ffh.bg.ac.rs
02.  Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu http://www.ff.bg.ac.rs
03.  Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu http://www.chem.bg.ac.rs
04.  Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu http://www.arh.bg.ac.rs
05.  Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu http://www.grf.bg.ac.rs
06.  Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu http://www.etf.bg.ac.rs
07.  Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu http://www.mas.bg.ac.rs
08.  Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu http://www.agrif.bg.ac.rs
09.  Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu http://www.rgf.bg.ac.rs
10.  Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu http://www.sf.bg.ac.rs
11.  Tehnički fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu http://www.tfbor.bg.ac.rs
12.  Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu http://www.tmf.bg.ac.rs
13.  Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu http://www.sff.bg.ac.rs
14.  Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu http://www.ieent.org
15.  Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu http://www.imsi.bg.ac.rs
16.  Institut za nuklearne nauke “Vinča”, Univerzitet u Beogradu http://www.vin.bg.ac.rs
17.  Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu http://www.ipb.ac.rs
18.  Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu http://www.ihtm.bg.ac.rs
19.  Institut „Mihajlo Pupin“, Univerzitet u Beogradu http://www.pupin.rs
20.  Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu http://www.imgge.bg.ac.rs
21.  Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu http://polj.uns.ac.rs
22.  Građevinski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu http://www.gf.uns.ac.rs
23.  Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu http://www.tf.uns.ac.rs
24.  Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu http://www.ftn.uns.ac.rs
25.  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu https://www.pmf.uns.ac.rs
26.  Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, Univerzitet u Novom Sadu http://www.tfzr.uns.ac.rs
27.  Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Univerzitet u Novom Sadu http://www.ilfe.org
28.  Građevisnko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu http://www.gaf.ni.ac.rs
29.  Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu http://www.elfak.ni.ac.rs
30.  Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu http://www.masfak.ni.ac.rs
31.  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu http://pmf.ni.ac.rs
32.  Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu http://www.tf.ni.ac.rs
33.  Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu http://www.fink.rs
34.  Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Univerzitet u Kragujevcu http://www.mfkv.kg.ac.rs
35.  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu https://www.pmf.kg.ac.rs
36.  Tehnički fakultet u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu http://www.ftn.kg.ac.rs
37.  Istraživačko-razvojni institut RT-RK http://www.rt-rk.com
38.  IMS Institut http://www.institutims.rs
39.  Institut za šumarstvo http://www.forest.org.rs
40.  Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor http://www.irmbor.co.rs
41.  Lola Institut http://www.li.rs
42.  Institut za opštu i fizičku hemiju http://www.iofh.bg.ac.rs
43.  Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” http://www.jcerni.org
44.  Institut za primenu nauke u poljoprivredi https://www.psss.rs
45.  Institut BioSense http://www.biosens.rs
46.  Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina http://www.itnms.ac.rs
47.  Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković” http://www.ibiss.bg.ac.rs
48.  Institut za stočarstvo http://istocar.bg.ac.rs
49.  Zavod za intelektualnu svojinu http://www.zis.gov.rs
50.  Matematički institut SANU http://www.mi.sanu.ac.rs
51.  Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu http://www.icef.etf.rs
52.  Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu http://www.inovacionicentar.rs
53.  Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu http://inocentar.tmf.bg.ac.rs
54.  Istraživačko-razvojni centar „ALFATEC“ http://www.alfatec.rs
55.  Institut za higijenu i tehnologiju mesa http://inmes.rs
56.  Univerzitet Singidunum http://www.singidunum.ac.rs
57.  Institut za prehrambene tehnologije http://fins.uns.ac.rs
58.  Inovacioni centar naprednih tehnologija ICNT d.o.o. http://www.icnt.rs
59.  Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad http://www.ifvcns.rs
60.  EDUCONS Univerzitet https://educons.edu.rs
61.  Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“ http://niv.ns.ac.rs
62.  Institut za pesticide i zaštitu životne sredine http://www.pesting.org.rs
63.  Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu http://www.izbis.org.rs
64.  Fakultet primenjenih nauka, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ http://www.fpn.rs
65.  Inovacioni centar Univerziteta u Nišu http://www.icun.ni.ac.rs
66.  Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA http://futura.edu.rs
67.  Institut za kukuruz Zemun Polje https://mrizp.rs
68.  Visoka tehnička škola Niš http://www.vtsnis.edu.rs

Pronađite pružaoca usluga istraživanja i razvoja za svoj projekat zelenih tehnologija