Projekti

Odobreni istraživačko-razvojni projekti

Nakon prva dva poziva i preko 90 primljenih prijava Evropska banka za obnovu i razvoj je odobrila 21 projekat za razvoj i implementaciju zelenih tehnologija i povećanje resursne efikasnosti u Srbiji. Ukupna vrednost vaučera odobrenih projekata je 300 000 EUR. Više detalja o odobrenim projektima možete pronaći na interaktivnoj mapi i tabeli ispod.

Projekti odobreni u prvom krugu

1

Projekat: Pametan sistem za navodnjavanje koji koristi satelitske snimke useva, modele vremenske prognoze i realna merenja sa polja

Preduzeće: PG Marko Čarnić Begeč

Istraživačko-razvojna organizacija: Institut BioSense, Novi Sad

2

Projekat: Ekološki građevinski materijal od otpadne plastike i stakla

Preduzeće: Dogama d.o.o. Zrenjanin

Istraživačko-razvojna organizacija: Građevinski fakultet, Subotica

3

Projekat: Male agrometeorološke stanice i sonde za merenje temperature zemljišta

Preduzeće: Muvaround d.o.o. Beograd

Istraživačko-razvojne organizacije: Poljoprivredni fakultet, Beograd i
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta, Beograd

4

Projekat: Laki paneli od otpadnog ekspandiranog stiropora i pepela

Preduzeće: Dorado d.o.o. Kragujevac

Istraživačko-razvojna organizacije: Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac i Institut IMS, Beograd

5

Projekat: Napredni sistem za upravljanje potrošnjom električne energije u industriji

Preduzeće: Energia gas and power d.o.o. Beograd

Istraživačko-razvojne organizacije: Inovacioni centar naprednih tehnologija, Niš i Matematički institut SANU, Beograd

6

Projekat: Stona računarski upravljana merna mašina i napredni sistem za stezanje komada u mašinskoj obradi

Preduzeće: GOMMA Line d.o.o. Kragujevac

Istraživačko-razvojna organizacija: Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac

7

Projekat: Rekuperacija toplote otparka nastalog prilikom degazacije napojne vode parnih kotlova

Preduzeće: NS Koncept d.o.o. Novi Sad

Istraživačko-razvojna organizacija: Mašinski fakultet, Beograd

8

Projekat: Sistem za dijagnostiku pritiska rashladne tečnosti u klima uređajima

Preduzeće: Avalon Partners d.o.o. Beograd

Istraživačko-razvojna organizacija: Elektrotehnički fakultet, Beograd

9

Projekat: Biođubrivo za bolji rast i prinos biljaka i održivo upravljanje zalihama fosfora

Preduzeće: Biofor System d.o.o. Beograd

Istraživačko-razvojna organizacija: Institut za prehrambene tehnologije i biohemiju, Poljoprivredni fkultet, Beograd

10

Projekat: Konverzija otpadnih plastičnih pakovanja u biorazgradivu plastiku

Preduzeće: ESENSA d.o.o. Beograd

Istraživačko-razvojna organizacija: Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd

Projekti odobreni u drugom krugu

1

Project: Ekološka zaštita od korozije od tanina iz šipka i kestena

SME: Metal-Obrenovac d.o.o. Obrenovac

R&D service provider: Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu

2

Project: IoT platforma za upravljanje skladištenjem žitarica

SME: DunavNET d.o.o. Novi Sad

R&D service provider: Institut za prehrambene tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu

3

Project: Laki automatski pokrivač za otvorena skladišta

SME: Markant d.o.o. Valjevo

R&D service provider: Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

4

Project: Modularni sistem za praženjenje i punjenje baterija koji vraća energiju u mrežu

SME: G-Net d.o.o. Beograd

R&D service provider: Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

5

Project: Polietilenski plastenici integrisani sa fleksibilnim polutransparentnim solarnim panelima

SME: A.D. Crna Trava Leskovac

R&D service provider: Građevinsko-arhitektonski fakultet, Univerzitet u Nišu

6

Project: Ekološka tehnologija za proizvodnju lepkova od modifikovanog skroba

SME: Eucom d.o.o. Beograd

R&D service provider: Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

7

Project: Filter za gvožđe u sistemima navodnjavanja sa velikim protocima vode

SME: Agro Produkt SRB d.o.o. Gospođinci

R&D service providers: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu i Institut BioSense, Univerzitet u Novom Sadu

8

Project: Vodootporni i vatrootporni paneli od otpadnih Tetra Pak pakovanja

SME: Feplo d.o.o. Čačak

R&D service providers: Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu i BETE, Kruševac

9

Project: Automatski sistem za prečišćavanje otpadne vode iz uljnih jama transformatorskih stanica

SME: Tekon Tehnokonsulting d.o.o. Beograd

R&D service provider: Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu

10

Project: Prenosna mikro hidroelektrana za sporije tokove i male padove u visini

SME: 4M Specijalni Alati d.o.o. Novi Banovci

R&D service providers: Lola Institut i Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

11

Project: Mali bioreaktor za proizvodnju biogasa i komposta od đubriva ćurki i drugog organskog otpada

SME: Jovanović & Sinovi Master Food d.o.o. Bačka Topola

R&D service providers: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad and Univerzitet Educons, Sremska Kamenica


Drugi primeri istraživačko-razvojnih projekata koji zadovoljavaju uslove za prijavu

Rana detekcija kvarova u mašinama u cilju postizanja bolje efikasnosti opreme

Preduzeće u Gornjem Milanovcu ima 90 zaposlenih. Preduzeće se bavi proizvodnjom pakovanja od papira i želi implementirani sistem za ranu detekciju otkaza u svojim obrtnim mašinama (kompresorima, pumpama, reduktorima i elektromotorima).

Preduzeće stupa u kontakt sa Fakultetom inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu kako bi isti izvršio neophodna merenja (kao na primer vibracija, temperature i brzine) i izradio studiju izvodljivosti odnosno predložio rešenje gde i koje dodatne senzore treba instalirati kao i koje algoritme za ranu detekciju koristiti.

Uspešnom implementacijom predloženog rešenja preduzeće bi bilo u mogućnosti da poveća efikasnost svoje opreme, smanji potrošnju električne energije, broj kvarova i škarta, i time poveća dostupnost opreme i kapacitet proizvodnje.

Ukupna vrednost usluga istraživanja i razvoja na ovom projektu je €10.000 (bez PDV-a). Vrednost zelenog inovacionog vaučera će biti €9.000 (90 procenata od ukupne vrednosti bez PDV-a) dok će preduzeće pokriti preostali deo troškova u iznosu od €1.000 (10 procenata od ukupne vrednosti bez PDV-a) iz svojih izvora finansiranja.

Testiranje novog sorbenta za smanjenje emisija gasova zelene bašte

Preduzeće u Boru sa 40 zaposlenih je razvilo novu vrstu sorbenta zasnovanu na krečnjaku koje se može ubrizgavati u kotlove na ugalj, lož ulje, gas i biomasu i smanjiti emisiju gasova zelene bašte iz istih.

U cilju daljeg razvoja sorbenta preduzeće angažuje Laboratoriju za termotehniku i energetiku Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ da uradi testove i merenja na jednoj od termoelektrana ili elektrana na biomasu kako bi se utvrdilo da li je i ako jeste za koliko novi sorbent efikasniji od onih koji se već koriste i dostupni su na tržištu Srbije.

Ukupna vrednost usluga istraživanja i razvoja na ovom projektu je €15.000 (bez PDV-a). Vrednost zelenog inovacionog vaučera će biti €13.500 (90 procenata od ukupne vrednosti bez PDV-a) dok će preduzeće pokriti preostali deo troškova u iznosu od €1.500 (10% procenata od ukupne vrednosti bez PDV-a) iz svojih izvora finansiranja.

Modeliranje visoko-naponskog transformatora u cilju postizanja manjih gubitaka

Preduzeće u Beogradu sa 180 zaposlenih proizvodi visoko-naponske 110 kV transformatore.

Kako bi povećali efikasnost i smanjili troškove njihove izrade preduzeće angažuje Elektrotehnički institut Nikola Tesla Univerziteta u Beogradu da izradi detaljan model transformatora i predloži njegove optimalne parametre. Na taj tačin unapređen transformator bi imao manje gubitke koji nastaju prilikom transformacije napona dok bi preduzeće smanjilo utrošak materijala u proizvodnom procesu.

Ukupna vrednost usluga istraživanja i razvoja na ovom projektu je €25.000 (bez PDV-a). Vrednost zelenog inovacionog vaučera će biti €20.000 (što je maksimalna moguća vrednost vaučera) dok će preduzeće pokriti preostali deo troškova u iznosu od €5.000 iz svojih izvora finansiranja.

Za više primera istraživačko-razvojnih projekata molimo pogledajte projekte odobrene u okviru Programa klimatskih inovacionih vaučera u Ukrajini.