Kako se prijaviti

Poslednji poziv za prijave je zatvoren.  

 

Životni ciklus projekta

Istraživačko-razvojni projekti u okviru Programa zelenih inovacionih vaučera prate ciklus od 5 faza:

Prijava

Zainteresovana preduzeća u saradnji sa izabranom istraživačko-razvojnom organizacijom treba da popune prijavni obrazac i pošalju na inovacionivauceri@ebrd.rs.

Prijavni obrazac pored osnovnih podataka o preduzeću i izabranoj istraživačko-razvojnoj organizaciji treba da sadrži i detalje o planiranim uslugama istraživanja i razvoja uključujući i njihov pozitivan uticaj na životnu sredinu. Rukovodilac programa može pomoći preduzeću u pronalaženju odgovarajuće istraživačko-razvojne organizacije.


Odobrenje

Pristigle prijave se pregledaju, ocenjuju i odobravaju uzimajući u obzir nekoliko kriterijuma koji obuhvataju potencijal za resursnu efikasnost, mogućnost za skaliranje i korišćenje rezultata projekta u drugim kompanijama/sektorima/industrijama i inventivni nivo.

Zavisno od broja primljenih prijava EBRD će objaviti na ovoj internet stranici očekivano vreme za odobrenje projekata. EBRD može privremeno obustaviti dalje prijave u slučaju prevelikog broja već pristiglih prijava. Preduzeća kojima su dodeljeni zeleni inovacioni vaučeri biće direktno kontaktirana a informacije o dodeli postavljene i na ovu internet stranicu.


Implementacija

Nakon odobrenja projekta preduzeće potpisuje ugovor o usluzi istraživanja i razvoja sa pružaocem usluge kao i ugovor o dodeli zelenog inovacionog vaučera sa EBRD-om. Oba ugovora sadrže projektni zadatak i ukupnu vrednost usluge odnosno vaučera.

Kao opšte pravilo, odobreni projekti treba da budu realizovani u roku ne dužem od 6 meseci od dana potpisivanja ugovora o dodeli vaučera. Rukovodilac programa prati realizaciju odobrenih projekata.


Završetak

Nakon uspešne realizacije projekta preduzeće u potpunosti izmiruje svoje obaveze prema istraživačko-razvojnoj organizaciji i priloži EBRD-u dokaz o uplati kao i zahtev za isplatu vaučera. Detalji o dokumentima koje preduzeće treba da priloži biće definisana u ugovoru o dodeli vaučera. Nakon uspešne provere priloženih dokumenata EBRD isplaćuje preduzeću zeleni inovacioni vaučer.


Evaluacija

Po završetku projekta EBRD može posetiti preduzeće u cilju procene uticaja istraživačko-razvojnog projekta na poslovanje preduzeća kao i evaluacije čitavog programa zelenih inovacionih vaučera i boljeg planiranja budućih poziva za prijavu.