FAQ

Šta su uopšte zeleni inovacioni vaučeri?

Zeleni inovacioni vaučeru su bespovratna sredstva, vrednosti do €20,000 za standardne i do €50,000  za mega vaučere, namenjena domaćim privatnim preduzećima za pokrivanje do 90 procenata troškova spoljnih usluga istraživanja i razvoja u oblasti zelenih tehnologija i resursne efikasnosti.

 

Koje usluge se mogu finansirati zelenim inovacionim vaučerima?

Mogu se pokriti samo troškovi spoljnih usluga istraživanja i razvoja u oblasti zelenih tehnologija i efikasnijeg korišćenja resursa (npr. energije, materijala, vode). Molimo pogledajte primere takvih usluga i projekata.

 

Da li je moguće vaučerima pokriti troškove sopstvenih usluga istraživanja i razvoja?

Ne, vaučerima se ne mogu pokriti troškovi spopstvenih već samo spoljnih usluga, odnosno usluga istraživanja i razvoja koje pruža druga organizacija.

 

Da li je moguće vaučerima pokriti troškove PDV-a?

Ne, troškove PDV-a nije moguće pokriti vaučerima.

 

Da li se vaučerima može pokriti kupovina i puštanje u rad kapitalne opreme, kao na primer solarnih panela?

Vaučerima se ne može pokriti nabavka kapitalne opreme, odnosno opreme čija vrednost je veća od 20 procenata ukupne vrenosti odobrenog istraživačko-razvojnog projekta.

 

Iz kojih sektora se mogu prijaviti preduzeća?

Za dobijanje vaučera se mogu prijaviti preduzeća iz svih sektora osim bankarskog, vojnog, sektora igara na sreću, proizvodnje cigareta i alkoholnih pića.

 

Da li se za dobijanje vaučera mogu prijaviti i zemljoradničke zadruge.

Zemljoradničke zadruge koje zadovoljavaju druge uslove koji važe i za preduzeća se takođe mogu prijaviti za dobijanje vaučera.

 

Koja je procedura prijave za zeleni inovacioni vaučer?

Zainteresovano preduzeće koje ispunjava sve uslove treba da u saradnji sa svojim unapred izabranim pružaocem usluga istraživanja i razvoja popuni prijavni formular i pošalje na inovacionivauceri@ebrd.rs. Rukovodilac programa može pomoći preduzeću u pronalaženju odgovarajućeg pružaoca usluga istraživanja i razvoja.

 

Šta da radim ukoliko kao preduzeće koje želi da se prijavi za dobijanje vaučera imam dobru ideju za istraživačko-razvojni projekat ali nisam siguran da li planirane usluge zadovoljavaju uslove?

Najpre proverite koje vrste usluga istraživanja i razvoja se mogu finansirati vaučerima kao i nekoliko primera projekata. Ukoliko Vam i nakon toga nije baš najjasnije molimo kontaktirajte rukovodioca programa.

 

Koje uslove je neophodno da ispuni preduzeće da bi se prijavilo za vaučer?

Vaučeri su namenjeni preduzećima koja imaju preko 10 zaposlenih. Takođe preduzeća treba da ispune i nekoliko dodatnih uslova.

 

Koje uslove je neophodno da ispuni preduzeće da bi postalo pružalac usluga istraživanja i razvoja u okviru Programa zelenih inovacionih vaučera?

Neophodno je da preduzeće poseduje opremu, ljudske resurse i iskustvo neophodno za istraživanje i razvoj u oblasti zelenih tehnologija i resursne efikasnosti. Preduzeće koje želi postati pružalac usluga treba da popuni prekvalifikacioni formular i pošalje isti na inovacionivauceri@ebrd.rs. Preduzeća koja imaju samo jednog zaposlenog ne mogu postati pružalac usluge.

 

Koliko vremena je potrebno za ocenjivanje pristiglih prijava i odobravanje istraživačko-razvojnih projekata?

Nakon zatvaranja poziva za prijave, potrebno je oko jednog meseca, što uglavnom zavisi od broja pristiglih prijava.

 

Koliko može da traje odobreni istraživačko-razvojni projekat?

Odobreni projekat može trajati do 6 meseci od dana potpisivanja ugovora o dodeli vaučera.

 

Da li je moguće da za potrebe istraživačko-razvojnog projekta umesto pružaoca usluga istraživanja i razvoja potrošni materijal i opremu vrednosti do 20 procenata od ukupne vrednosti projekta kupi preduzeće?

Da, moguće je. U tom slučaju preduzeće treba da dostavi EBRD-u račune za kupljeni materijal i opremu. Troškovi PDV-a ne mogu biti pokriveni vaučerom ni u ovom slučaju.

 

Koliko vremena je potrebno za isplatu vaučera?

Neophodno je oko 2-3 nedelje nakon što preduzeće dostavi EBRD-u neophodnu dokumentaciju da je odobreni projekat završen i u potpunosti isplaćen pružaocu usluga istraživanja i razvoja.